Eksperci Fundacji wspierają administrację publiczną na trzech kluczowych etapach związanych z realizacją polityk w obszarze innowacyjności

PLANOWANIE

Na etapie planowania interwencji publicznej dostarczamy rzetelnej wiedzy niezbędnej do podjęcia określonych działań, w szczególności informacji o tym co do tej pory zostało osiągnięte w analizowanym obszarze, jakie są wyzwania w danej dziedzinie, a także potrzeby i możliwości poszczególnych aktorów. Etap ten realizowany jest począwszy od definiowania problemu, jego diagnozy i zebrania dowodów poprzez opracowanie wariantów rozwiązań i prognozę ich konsekwencji aż po rekomendację wybranej strategii rozwiązania zdefiniowanego problemu. 

ZARZĄDZANIE I IMPLEMENTACJA
OCENA EFEKTÓW

Na tym etapie wspieramy partnerów z sektora publicznego w doskonaleniu narzędzi, procesów, relacji, analizie pierwszych efektów podjętych działań, a także szans i zagrożeń dla ich realizacji wynikających z dynamiki otoczenia zewnętrznego, aby w konsekwencji dostarczane programy cechowała jak najwyższa jakość.  Wiedza dostarczania na etapie implementacji narzędzi realizacji polityki innowacyjnej pozwala na identyfikację doraźnych problemów i barier we wdrażaniu, także dogłębną ich analizę i propozycje działań usprawniających. 

Na tym etapie nasi eksperci i badacze skoncentrowani są wokół całościowej oceny efektów podjętej interwencji, zarówno tych zamierzonych, jak i nie zamierzonych, a ponadto wyjaśnienia jej skutków. Weryfikacji podlega na ile zostały osiągnięte cele zdefiniowane w programie i czy nastąpiła zamierzona zmiana. Warto podkreślić, że ewaluacja również na tym końcowym etapie nie pełni wyłącznie roli rozliczającej i egzekwującej odpowiedzialność, ale jej bardzo istotną rolą jest udział w kreowaniu polityki opartej na dowodach jako metody identyfikacji i eksploracji nowych problemów społeczno – gospodarczych.